LES ARMES

 

LES ARMES
Empi
Haishu
Haisoku
Haito
Hiraken
Hitsui-hitza
Ippon-ken
Ippon-nukite
Kakato
Kakuto
Keito
Koshi
Kumade
Nihonnukite
Seiken
Seiryuto
Shutto
Sokuto
Teisho
Tetsui
Ude
Uraken
Washide
Yonhon-nukite
Zenkutsu dachi

*Les fichiers vidéos sont au format icone quick timeQuick Time | ** Les fichiers images sont au format jpeg

 
     
 

Karaté-do Shotokan Perle & Culture