LES POSITIONS & LES POSTURES

 

LES POSITIONS & LES POSTURES
Hachiji dachi
Hangetsu dachi
Heiko dachi
Heisoku dachi
Kagi gamae
Kake dachi
Kiba dachi
Kokusu dachi
Kosa dachi
Koshi gamae
Mangi-gamae
Mosubi dachi
Moto dachi
Neko ashi dachi
Ryote fusse
Sanchin dachi
Shiko dachi
Sochin dachi
Tsuru ashi dachi
Uchi hachiji dachi
Zenkutsu dachi

*Les fichiers vidéos sont au format icone quick timeQuick Time | ** Les fichiers images sont au format jpeg

 
     
 

Karaté-do Shotokan Perle & Culture